การประกวดชมรม อสม.ดีเด่น ระดับเขต

ผ่านไปได้ด้วยดีกับการรับการประเมิน ชมรม อสม.อำเภอ ดีเด่นระดับเขต ปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ที่ทพการชมรม อสม.อำเภอรามัน สสอ.รามัน


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites