ชมรม อสม.อำเภอรามัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน

.....

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

บทบาท อสม. ใน "ทีมหมอครอบครัว"
อสม.เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ "ทีมหมอครอบครัว" ที่จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจการดูแลสุขภาพถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี  โดยมีบทบาทดังนี้

  1. ให้สุขศึกษาสำหรับเพื่อนบ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการรับ ทราบปัญหาครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการปรึกษาและแก้ปัญหา ร่วมกับทีมหมอครอบครัว
  2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน/ตำบล และโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน/ท้องถิ่น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก เป็นต้น
  3. ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามปฏิทิน สุขภาพของชุมชนและตามกลุ่มวัย ในเรื่อง 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุรา สิ่งเสพติด) รณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม รณรงค์การออกกำลังกาย การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
  4. ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว เช่น รพ.สต รพช. ในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยติดเตียงนอน ที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหนักที่ต้องการการดูแลฉุกเฉิน
  5. สื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่นเพื่อ การปรึกษา ส่งต่อหรือการค้นหาโรคที่เร็วขึ้น
  6. สำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ (อบจ./เทศบาล/อบต.)ด้านสุขภาพชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  7. ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ
  8. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแกนนำสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเพื่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน

การประกวดชมรม อสม.ดีเด่น ระดับเขต

ผ่านไปได้ด้วยดีกับการรับการประเมิน ชมรม อสม.อำเภอ ดีเด่นระดับเขต ปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ที่ทพการชมรม อสม.อำเภอรามัน สสอ.รามัน


กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557

ประมวลภาพกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557  ของชมรม อสม.อำเภอรามัน  จัดขึ้้นในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ซึ่งทางชมรม อสม.ต.กาลอได้เป็นเจ้าภาพ  ทั้งนี้ได้รับความเอื้อเฝื้อสถานที่จากโรงเรียนบ้านกาลอ และได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จาก อบต.กาลอ
กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุนสนานและเรียบร้อย มีการมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น  และมอบเงินทุนบุตรอสม. ในงานนี้ด้วย
ประมวลภาพ วัน อสม.อ.รามัน ปี 2556

วัน อสม.ปี 2556 อ.รามัน  ได้จัดกิจกรรมกันที่ ตำบลยะต๊ะ (ชมรม อสม.ต.ยะต๊ะ เป็นเจ้าภาพ) ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อบต.ยะต๊ะ  ที่เอื้อเฝื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม ทำให้งานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites