บทบาท อสม. ใน "ทีมหมอครอบครัว"
อสม.เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ "ทีมหมอครอบครัว" ที่จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจการดูแลสุขภาพถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี  โดยมีบทบาทดังนี้

  1. ให้สุขศึกษาสำหรับเพื่อนบ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการรับ ทราบปัญหาครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการปรึกษาและแก้ปัญหา ร่วมกับทีมหมอครอบครัว
  2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน/ตำบล และโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน/ท้องถิ่น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก เป็นต้น
  3. ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามปฏิทิน สุขภาพของชุมชนและตามกลุ่มวัย ในเรื่อง 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุรา สิ่งเสพติด) รณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม รณรงค์การออกกำลังกาย การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
  4. ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว เช่น รพ.สต รพช. ในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยติดเตียงนอน ที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหนักที่ต้องการการดูแลฉุกเฉิน
  5. สื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่นเพื่อ การปรึกษา ส่งต่อหรือการค้นหาโรคที่เร็วขึ้น
  6. สำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ (อบจ./เทศบาล/อบต.)ด้านสุขภาพชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  7. ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ
  8. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแกนนำสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเพื่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites